بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

نشریات علمی دارای رتبه پژوهشی تا پایان مهر ماه 1402

نشریات علمی دارای رتبه ترویجی ج شورا تا پایان مهرماه1402

لینک نشریات وزارت علوم https://zaya.io/7mh0r

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 625 مورخ 21/3/87 ، ماده واحده “اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد ومناظره و آزاداندیشی در حوزه علمیه قم» را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده واحده: مصوبات شورای عالی حوزة‌ علمیة‌ قم درخصوص اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه‌، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد.

تبصره: ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای این مصوبه و تشکیل شورایی به ریاست مدیر حوزة‌ علمیه قم به عنوان مرجع رسمی برای تعیین ضوابط علمی و قانونی و نیز اعطای مجوزها و امتیازات مذکور برای مجلات، انجمن‌ها، قطب‌ها و کرسی‌های یاد شده بر عهدة شورای عالی حوزة‌ علمیة‌ قم است و آئین نامة مربوط به چگونگی فعالیت شورای مزبور و همچنین ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی آن به پیشنهاد مدیریت حوزه علمیه توسط شورای عالی حوزه علمیه به تصویب می‌رسد.

به منظور اجراي این ماده واحده مصوبه شورايي زير نظر شوراي عالي حوزهاي علميه با وظايف و اختيارات زير در مرکز مديريت حوزه هاي علميه تشکيل گردیده است.

وظایف و اختیارات شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی:

 1. تعیین ضوابط علمی و قانونی اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی، تاسیس واحدهای پژوهشی ،تأسیس انجمن‌های علمی و قطب‌های علمی ، اعطای امتیاز به کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی، اعطای مجوز به ، مؤسسات و مراکز فرهنگی ـ تبلیغی و یا رسانه‌ای؛
 2. بررسی، تصویب و اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی؛
 3. بررسی و تصویب و صدور هر نوع مجوز، اعم از اصولی یا دائمی، درخصوص تأسیس واحدهای پژوهشی ؛
 4. بررسی و تصویب و صدور هر نوع مجوز، اعم از دائمى یا موقت، درخصوص تأسیس انجمن‌ها و قطب‌های علمی؛
 5. اعطای امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی؛
 6. بررسی و تصویب و صدور هر نوع مجوز، اعم از دائمى یا موقت، درخصوص تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی ـ تبلیغی و یا رسانه‌ای (چند منظوره) حوزوی به دانش‌آموختگان حوزوی
 • کمیسیون نشریات علمی
 • کمیسیون واحدهای پژوهشی؛
 • کمیسیون انجمن های علمی؛
 • كميسيون كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره
 • کمیسیون واحدهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی تا خرداد 1402، 130 جلسه تشکیل داده و بیش از 600  مصوبه درباره دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و اعطای مجوزها داشته است.

از جمله مجوزهای صادر شده عبارتند از:

موافقت با اعطای رتبه علمی – پژوهشی به 57 نشریه؛

موافقت با اعطای رتبه علمی – ترویجی به 32 نشریه؛

موافقت با تاسیس 36 واحد پژوهشی؛

موافقت با تأسیس  22 انجمن علمی حوزوی.