بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش، مقاومت و مسئله فلسطین

آشنایی طلاب و روحانیون جانباز با مهارت های پژوهشی
10 دی 1391

آشنایی طلاب و روحانیون جانباز با مهارت های پژوهشی

دوره كارگاهي آموزش پژوهش با حضور طلاب جانباز سطوح عالي و خارج مدرسه علميه حضرت