بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه‌ی علم و ایجاد مرجعیّت علمی و هم باید برای حلّ مسائل جاری کشور باشد. مقام معظم رهبری

 • خانه
 • آموزش پژوهش محور

این طرح به منظور استقرار نظام آموزشی فعال، همراه با پژوهش و ایجاد همگرایی در فعالیت‌های  آموزشی، پژوهشی و تهذیبی، به دنبال نتایج زیر است:

 1. وضعیت‌­شناسی و تبیین نظام آموزش موجود حوزه­های علمیه؛
 2. ظرفیت شناسی نظام آموزش موجود نسبت به نظام آموزش پژوهش محور؛
 3. طراحی مبانی و اهداف آموزش پژوهش محور؛
 4. طراحی ویژگی‌های نظام آموزش پژوهش محور؛
 5. طراحی مولفه‌های آموزش پژوهش محور؛
 6. طراحی ویژگی‌های نظام مولفه‌های نظام آموزش پژوهش محور؛
 7. تبیین مدل عملیاتی و ارتباط بین مولفه‌ها آموزش پژوهش محور؛
 8. تبیین مدل عملیاتی و ارتباط بین سایر نظامات موجود حوزه؛
 9. تدوین راهبردها و برنامه‌های تحقق نظام آموزش پژوهش محور؛
 10. طراحی شاخص­های اندازه­گیری دستیابی به نظام آموزش پژوهش محور؛
 11. نگاشت نهادی تحقق آموزش پژوهش محور.

این طرح در قالب کارگروه در حال پیگیری است. همچنین مسابقه ایده آموزش پژوهش محور در هفته پژوهش 1401 فراخوان شد.